آيدين پارساخو
آيدين پارساخو

آيدين پارساخو

دانشکده: علوم جنگل

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی:

پست الكترونيكي: parsakhoo(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 16796
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان